Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma ve Rıza Metni

“optimalscan.com” internet sitesi ve mobil uygulamaları, PSS İstanbul Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi’ne (ŞİRKET) ait olup; yerel ve global uyum düzenlemeleri kapsamında, online yaptırım tarama, olumsuz haber tarama hizmet platformudur. İş bu metin ŞİRKET’in sözkonusu platform kapsamındaki faaliyetlerini kapsamakta olup söz konusu faaliyetler yönüyle ŞİRKET iş bu metinde “Optimalscan” olarak adlandırılmıştır.

1. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Platformumuzun Veri Sorumlusu Konumu:

Optimalscan, mükelleflere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Aydınlatma ve Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca mükelleflerin Optimalscan çerçevesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması ve aşağıda 3. maddede belirtilen durumlar için açık rızalarının temini hedeflenmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Mükelleflere ait kişisel veriler, Optimalscan tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların birimler tarafından yapılması ve ilgili süreçlerinin yürütülmesi, Optimalscan tarafından, Optimalscan platformunda yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimler tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı süreçlerinin yürütülmesi, Optimalscan’in faaliyet stratejilerinin planlanması ve icrası, Optimal Scan’in ve Optimalscan ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Optimalscan’in Optimalscan platformunda sunduğu hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir. Optimal Scan tarafından Optimalscan platformunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere optimalscan.com adresinde yer alan Optimalscan 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’dan ulaşılabilecektir.

3. Mükelleflerin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları:

Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için Optimalscan tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için mükelleflerin açık rızasının alınması gerekmektedir.

Bu kapsamda kişisel veriler; mükelleflere yönelik kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, mükellef hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve Optimalscan’in Optimalscan platformuna ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve mükellef ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve ofis içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, mükellef memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla dahil olmak üzere Optimalscan’in hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, Optimalscan’in sunduğu hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında mükellef vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

4. 4. Mükelleflere Ait Kişisel Verilerin Aktarımı:

Mükelleflere ait kişisel veriler, Optimalscan tarafından sunulan eğitim/hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Optimalscan tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimler tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı süreçlerinin yürütülmesi, Optimalscan’in faaliyet stratejilerinin planlanması ve icrası, Optimalscan’in ve Optimalscan’in ile Optimalscan’in sunduğu hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde yetkilileri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, mükelleflerden elektronik/reel ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kişilerin Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından optimalscan.com adresinde yer alan Optimalscan Tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Optimal Scan, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Optimalscan’in taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.